User Tools

Site Tools


Sidebar


Menudydaktyka:tematy_prac

Powrót

Prace dyplomowe

Zaliczenie Pracy Dyplomoej - aby zostać dopuszczonym do obrony pracy dyplomowej, należy przesłać na moje konto email wersję końcową pracy na miesiąc przed planowanym terminem obrony. W przypadku nie dotrzymania terminu dyplomant nie zostanie dopuszczony do obrony.

Wolne tematy


System śledzenia źrenicy oka w zastosowaniu do sterowania urządzeń.

 • Celem pracy jest znalezienie i dobranie odpowiednich metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów do śledzenia tęczówki oka poprzez analizę obrazu z kamery internetowej.
 • Praca do zrealizowania w środowisku Matlab lub Java

System rozpoznawania gestów twarzy.

 • Celem pracy jest znalezienie i dobranie odpowiednich metod przetwarzania i rozpoznawania obrazów do rozpoznawania gestów twarzy
 • Praca do zrealizowania w środowisku Matlab lub Java

Optymalizacja doboru perspektywy obserwatora w wyświetlaniu wykresów 3D

 • Tło problemu: Wyświetlanie obrazów 3D na ekranie komputera (przestrzeń 2D) wiąże się z problemem ograniczenia widoczności tak iż pewne obszary wykresu stają się niewidoczne. Dlatego też nizbędnym jest (zwykle ręczny) dobór perspektywy obserwatora w taki sposób by wykresie 3D wizualizował jak najwięcej szczegółów obrazu.
 • Celem pracy będzie zaimplementowanie w Matlabie lub innym środowisku Java, .Net algorytmu który pozwoli na automatyczne dobranie odpowiedniej perspektywy.
 • Uwaga: Plusem Matlaba jest gotowy system wizualizacji z możliwościa definicji parametru perspektywy widoku, podczas gdy w pozostałych środowiskach istnieje konieczność znalezienia “sensownej” biblioteki wizualizacji obrazów 3D
 • Przykład:


Statystyczne metody porównywania jakości uczenia modeli inteligencji obliczeniowej.

 • Celem pracy jest porównanie różnych statystycznych testów istotności w zastosowaniu do porównywania jakości uczenia modeli neuronowych. Praca będzie polegała na zaimplementowaniu w środowisku Matlab odpowiednich testów jak T-studenta, F-Snedecora, itp jako obiektów toolboxu Spider a następnie porównaniu ich skuteczności w analizie wyników uzyskanych modeli neuronowych.
 • Wymagania: podstawy programowania, chęć nauczenia się nowoczesnych metod analizy danych, motywacja do pracy

Nieliniowa transformacja atrybutów jako element wstępnego przetwarzania danych w zagadnieniach inteligencji obliczeniowej.

 • Normalizacja to jedna z podstawowych operacji rozpoczynających proces eksploracji danych. Często jednak jej działanie w sposób istotny można usprawnić wprowadzając nieliniową transformację atrybutów, np. w oparciu o mini sieci neuronowe MLP z jednym wejściem tak, iż jedna sieć przetwarza jeden atrybut. W efekcie dojdzie do nieliniowej transformacji atrybutów, na których następnie można dokonać końcowego uczenia wybranym algorytmem predykcyjnym.
 • Wymagania: podstawy programowania, chęć nauczenia się nowoczesnych metod analizy danych, motywacja do pracy
 • Wskazania: znajomość j. angielskiego

Metody kompresji zbioru danych uczących w zastosowaniu do budowy modeli klasyfikacyjnych

 • Celem pracy jest przetestowanie różnych metod kompresji zbioru danych uczących do budowy modeli klasyfikacyjnych.
 • Wymagania: znajomość środowiska RapidMiner oraz metod inteligencji obliczeniowej
 • Wskazania: znajomość j. angielskiego

Stworzenie systemu wysokiej dostępności (High availability) dla wybranych usług klastra obliczeniowego. (praca inżynierska)

 • Celem projektu jest instalacja i konfiguracja odpowiednich usług dostępnych w Windows 2012R2 w calu zapewnienia wysokiej dostępności dla usługi serwera domenowego AD, oraz wybranych innych usług.
 • Innymi słowy celem jest zapewnienie automatycznej migracja maszyny wirtualnej z zainstalowanym serwerem Windows-AD na inny serwer hostujący w przypadku awarii pierwszego oraz automatyczne wygenerowanie powiadomienia o zaistniałej sytuacji dla administratora.
 • Wskazania: znajomość j. angielskiego

Optymalizacja konfiguracji sieci klastra obliczeniowego. (praca inżynierska)

 • Celem projektu jest optymalizacja konfiguracji sieci komputerowej dla klastrze obliczeniowego dostępnego w katedrze IP.
 • W ramach projektu niezbędne jest wydzielenie odpowiednich vLan'ów, konfiguracja Routera wraz z zapewnieniem równoważenia obciążenia łączy zewnętrznych.
 • Dobór fizycznych vLanów powinien uwzględniać logiczną topologię sieci (uwzględniając topologię sieci stworzona dla maszyn wirtualnych) oraz powinien być potwierdzony testami wydajności
 • Wskazania: znajomość j. angielskiego

Klasyfikacja obrazów z kamery hiper-spektralnej. (praca mgr)

 • Celem pracy jest porównanie różnych modeli klasyfikacyjnych w zastosowaniu do analizy obrazów z kamery hiperspektralnej.
 • W ramach projektu w oparciu o oprogramowanie RapidMiner autor dokona porónwnia różnych modelu klasyfikacyjnych oceniając dokładność ich działania

System automatycznej replikacji danych

 • Celem pracy jest stworzenie systemu automatycznie replikującego dane pomiędzy węzłami obliczeniowymi w klastrze obliczeniowym. System powinien monitorować zmiany w wybranym folderze komputera wzorcowego i automatycznie replikować jego strukturę na dyskach lokalnych węzłów obliczeniowych. Całość powinna być oparta o architekturę klient serwer oraz posiadać interfejs WWW
 • Praca do realizacji w grupie 2 osób
 • Wskazania: j. Java

Projekty realizowane

Magisterskie

Tematy realizowane


Wykorzystanie metod bazujących na prototypach do budowy złożonych modeli predykcyjnych. (mgr)
Autor: - 2019


Wykorzystanie algorytmu LVQ do kompresji zbioru treningowego w klasyfikacji danych. (mgr)
Autor: - 2019


Wzmacniany algorytm LVQ. (mgr)
Autor: - 2019

Projekty inżynierskie

Brak

Projekty zrealizowane


Automatyczny system obsługi zbiorów danych doświadczalnych w oparciu o serwis WWW. (mgr)
Autor: - 2009,


System zarządzania publikacjami działający w oparciu o serwis WWW. (mgr)
Autor: - 2009,


Zarządzanie bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych.(mgr)
Autor: - 2009,


Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji modelu SVM procesu stalowniczego.(mgr)
Autor: - 2009,


Zastosowanie współczynnika korelacji Spearmana w rankingowych metodach selekcji cech w procesie modelowania neuronowego procesu stalowniczego.(mgr)
Autor: - 2009,


Wizualizacja wielowymiarowych danych procesu stalowniczego.(mgr)
Autor: - 2009,


Heterogeniczne modele drzew decyzji w modelowaniu procesu EAF.(mgr)
Autor: - 2009,


Porównanie różnych kompilatorów JIT dla języka Java. (inż)
Autor: - 2010,


Portal internetowy do obsługi konferencji (inż)
Autor: - 2010,


Porównanie technologi zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych.(inż)
Autor: - 2010,


Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej. (inż)
Autor: - 2010,
Autor: - 2010,


Porównanie technologi zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych.(inż)
Autor: - 2010,


Interfejs WWW do biblioteki Infosel++ (inż)
Autor: - 2010,


Wyodrębnianie cech z dokumentów tekstowych dla problemów klasyfikacji dokumentów.(mgr)
Autor: - 2010,


System obsługi biblioteki Infosel++ z wykorzystaniem technologii internetowych.(mgr)
Autor: - 2010,


Porównanie algorytmów dyskretyzacji cech jako proces wstępnego przetwarzania danych w problemach inteligencji obliczeniowej.(inż.)
Autor: -2010,


Wirtualizacja aplikacji. Techniki i technologie.(mgr)
Autor: - 2011,


Wykorzystanie koncepcji “honey poot” jako źródła informacji o bezpieczeństwie sieci.(mgr)
Autor: - 2011,


Predykcja wybranych parametrów procesu stalowniczego z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej.(mgr)
Autor: - 2011,


Bezpieczeństwo sieciowe centrów obliczeniowych.(mgr)
Autor: - 2011,


System kodowania informacji w obrazie cyfrowym.
Autor: - 2011,


System rejestracji zdarzeń w magistrali sterującej z wykorzystaniem procesora o niskim poborze mocy z możliwością zdalnej konfiguracji.(mgr)
Autor: - 2012,


Wpływ metod wstępnego przetwarzania danych, na jakość predykcji aktywności tlenu w piecu EAF z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej. (mgr).
Autor: - 2012


Bezpieczeństwo i walidacja danych w ASP.Net. (mgr).
Autor: - 2012


Porównanie różnych koncepcji optycznego dalmierza laserowego. (mgr)
Autor: - 2012


Dodatek do oprogramowania LibreOffice umożliwiający zdalny i automatyczny import i eksport danych.(inż)
Autor: - 2013


Dodatek do oprogramowania Ms Excel umożliwiający zdalny i automatyczny import i eksport danych.(inż)
Autor: - 2013


System automatycznego sterowania klastrem obliczenioweym (inż)
Autor: - 2013
Autor: - 2013


Mobilna gry 2D dla systemu Android.(inż)
Autor: - 2013


Wyszukiwarka Wikipedii bazująca na bibliotece Apache Lucene. (inż)
Autor: - 2013


Moduł wyszukiwania i grupowania dokumentów tekstowych.(inż)
Autor: - 2013


Obliczena rozproszone z wykorzystaniem biblioteki IBIS. (inż)
Autor: - 2013


Porównanie technologii modularyzacji aplikacji w środowisku Java. (mgr)
Autor: - 2013


Porównanie metod dostępu do danych w środowisku Java. (mgr)
Autor: - 2013


Automatyczne generowanie animacji poprzez morfizm losowych obiektów graficznych do określonych struktur. (mgr)
Autor: - 2013


Narzędzie do analizy ruchu na stronie WWW w języku Java. (inż)
Autor: - 2014


Okienkowa fabularna gra tekstowa w języku Java.(inż)
Autor: – 2014


Porównanie technologii tworzenia usług sieciowych w języku Java (mgr)
Autor: - 2014


System antyplagiatowy (mgr)
Autor: - 2014


Wykorzystanie programowania rozproszonego do zwiększenia skalowalności metod inteligencji obliczeniowej. (mgr)
Autor: - 2014


Instalacja i konfiguracja klastra Apache Hadoop. (inż)
Autor: - 2015


Wykorzystanie algorytmów rojowych do rozwiązania problemu komiwojażera. (inż)
Autor: - 2015


Porównanie technologii tworzenia interfejsów graficznych dla platformy Java. (mgr)
Autor: - 2015


Zastosowanie obliczeń rozproszonych w zagadnieniach inteligencji obliczeniowej. (mgr)
Autor: - 2015


Optymalizacja parametrów garbage collectora środowiska JVM w systemach o dużych wymaganiach pamięci. (mgr)
Autor: - 2015


Porównanie technologii obliczeń rozproszonych dla technologii Java. (mgr)
Autor: - 2015


Porównanie technologii integracji różnych platform programistycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii Java i .Net. (mgr)
Autor: - 2015


Integracja Java Z Ms Excel. (inż)
Autor: - 2016


Rozszerzenie funkcjonalności Środowiska RapidMiner o metody skalowania wymiarowego z wykorzystaniem języka Java. (inż)
Autor: - 2016


Implementacja i porównanie algorytmów grupowania danych. (mgr)
Autor: - 2016


Implementacja i porównanie algorytmów poszukiwania k-Najbliższych sąsiadów w zastosowaniu do problemów inteligencji obliczeniowej (mgr)
Autor: - 2016


Systemy oceny sentymentu dla danych z portali społecznościowych. (inż)
Autor: - 2017


Instalacja i konfiguracja systemu Hadoop. (inż)
Autor: - 2017


Model informatyczny i biznesowy portalu internetowego do analizy sentymentu informacji pochodzących z mediów społecznościowych. (inż)
Autor: - 2017


Meta-uczenie z wykorzystaniem miar kompresji danych. (mgr)
Autor: - 2017


Optymalizacja procesu wymiany danych urządzenia typu DataLoger. (mgr)
Autor: - 2017


Zwiększenie skalowalności metod selekcji instancji w zastosowaniu do analizy dużych zbiorów danych. (mgr)
Autor: - 2018

dydaktyka/tematy_prac.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)