User Tools

Site Tools


Sidebar


Menudydaktyka:zajecia:praktyki

Praktyki

Podstawowym dokumentem określającym szczegóły dot. odbywania praktyk jest regulamin praktyk wydany zarządzeniem JM. Rekora Politechniki Śląskiej: tutaj lokalna kopia

Komplet dokumentów dostępny jest pod adresem: https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/praktyki_studenckie.aspx

Poniżej uwagi i objaśnienia (źródło: Info Wydziału Eketrycznego Politechniki Śląskiej)

Czas trwania praktyki

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Informatyka Przemysłowa Profil Praktyczny odbywają praktykę zawodową w trakcie VII semestru.

Czas trwania praktyki zawodowej wynosi 3 miesiące.

Wybór zakładu pracy na praktykę oraz program praktyki

Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań i dydaktyki, prowadzonej w ramach kierunku Informatyka Przemysłowa.

Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i zobowiązały się do umożliwienia studentom Wydziału odbycia praktyk.

Program praktyk dla kierunku Informatyka Przemysłowa dostępny jest: tutaj

Warunki zaliczenia praktyki

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

 • podpisanie z zakładem pracy umowy/porozumienia o odbyciu prakty
 • odbycie praktyki w ustalonym terminie,
 • przedłożenie Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich wypełnionych dokumentów:
  1. Podpisanej umowy/porozumienia o odbyciu praktyk
  2. W przypadku porozumienia również kopię umowy o dzieło/pracę/zlecenie
  3. Potwierdzenia odbycia praktyki - wypełnia go przedstawiciel zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę
  4. Sprawozdania z prakty - przygotowuje je student (min 5 stron)

W przypadku spełnienia powyższych warunków, Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyki studenckiej oraz dokonuje wpisu do systemu SOTS/EKOS.

Procedura odbycia praktyki

 1. Studenci pobierają w wersji elektronicznej formularz umowy praktyki (konieczne są 2 egz.), tutaj lub jeśli umowa cywilnoprawna/umowa o pracę tutaj
  • W przypadku gdy student podpisuje z zakładem pracy umowę cywilnoprawną - czyli umowę o dzieło/zlecenie/pracę wówczas należy wypełnić porozumienie, w przeciwnym wypadku, gdy student nie podpisuje z zakładem dodatkowej umowy wybrany zakład pracy powinien zawrzeć umowę o praktyki z Politechniką Śląską
  • Podczas wypełniania formularza umowy / porozumienia ds. praktyk proszę pozostawić wykropokowane pola dot. osoby reprezentującej Politechnikę Śląską, ponieważ ta może ulec zmianie.
  • Jeżeli zachodzi konieczność podpisania umowy z zakładem pracy zagranicą lub zakładem pracy preferującym dokumentację w języku angielskim, studenci mogą skorzystać z angielskojęzycznego formularza umowy praktyk (patrz link na górze strony)
  • Podobnie proszę pozostawić wykropokowane pole dot. nr Umowy/Porozumienia, te zostaną później nadane przez osoby związane z BOS/Pełnomocnikiem rektora
 2. Po wydrukowaniu umowy/porozumienia w dwóch egzemplarzach student wypełnia ją (poza polami: „pieczęć Wydziału”, „Nr umowy” i podpisami końcowymi) i dostarczają do podpisu Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich dla kierunku Informatyka Przemysłowa Profil Praktyczny (dr hab. inż Marcin Blachnik).
 3. Po upływie około tygodnia, umowy są do odbioru u Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich lub w BOS.
 4. Przed rozpoczęciem praktyki oba egzemplarze umowy powinny zostać podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy, w którym ma być odbyta praktyka - jedna kopie umowy/porozumienia zostaje w zakładzie pracy, a druga przekazywana jest Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk Studenckich
 5. W miejscu odbywania praktyki do opieki nad studentem odbywającym praktykę, wyznaczany jest przez władze zakładu pracy Zewnętrzny Opiekun Praktyki.
 6. Przed zakończeniem praktyki student przekazuje Zewnętrznemu Opiekunowi Praktyki formularz potwierdzenia odbycia praktyki tutaj. Zewnętrzny Opiekun Praktyki po wypełnieniu ww. formularza zwraca go studentowi.
 7. Student wypełnia sprawozdanie z praktyki, zgodnie z formularzem: tutaj. Objętość minimalnie 5 stron
 8. Komplet dokumentów oddawany jest Wydziałowemu Opiekunowi Praktyk, który po ich sprawdzeniu zalicza odbycie praktyki.

Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów

Praktyka zawodowa może zostać zaliczona studentowi, bez konieczności jej odbywania, na podstawie pracy, którą wykonywał (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca ta trwała co najmniej 3 miesiące.

Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich na podstawie realizacji efektów kształcenia dla danej praktyki.

 1. W celu zaliczenia praktyki należy pobrać i wypełnić formularz zaliczenia praktyki
 2. Uzyskać w zakładzie pracy lub szkole zaświadczenie o odbytej praktyce
 3. Dostarczyć kopię umowy o pracę, o dzieło lub zlecenia.
 4. Przygotować sprawozdanie z zadań realizowanych w ramach wykonanych prac w formacie identycznym jak dla standardowego programu praktyk

Uwagi

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Centrum Obsługii Studiów u pani Katarzyny Szaszkowskiej tel. 32 237 19 87 pokój: 280

dydaktyka/zajecia/praktyki.txt · Last modified: 2020/09/11 23:02 (external edit)