User Tools

Site Tools


Sidebar


Menunauka:projekty:student_projects

Student projects (pl)

Projekty realizowane

Magisterskie

Tematy realizowane


Wykorzystanie metod bazujących na prototypach do budowy złożonych modeli predykcyjnych. (mgr)
Autor: - 2019


Wykorzystanie algorytmu LVQ do kompresji zbioru treningowego w klasyfikacji danych. (mgr)
Autor: - 2019


Wzmacniany algorytm LVQ. (mgr)
Autor: - 2019

Projekty inżynierskie

Brak
2010/03/18 15:47

Projekty zrealizowane


Automatyczny system obsługi zbiorów danych doświadczalnych w oparciu o serwis WWW. (mgr)
Autor: - 2009,


System zarządzania publikacjami działający w oparciu o serwis WWW. (mgr)
Autor: - 2009,


Zarządzanie bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych.(mgr)
Autor: - 2009,


Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji modelu SVM procesu stalowniczego.(mgr)
Autor: - 2009,


Zastosowanie współczynnika korelacji Spearmana w rankingowych metodach selekcji cech w procesie modelowania neuronowego procesu stalowniczego.(mgr)
Autor: - 2009,


Wizualizacja wielowymiarowych danych procesu stalowniczego.(mgr)
Autor: - 2009,


Heterogeniczne modele drzew decyzji w modelowaniu procesu EAF.(mgr)
Autor: - 2009,


Porównanie różnych kompilatorów JIT dla języka Java. (inż)
Autor: - 2010,


Portal internetowy do obsługi konferencji (inż)
Autor: - 2010,


Porównanie technologi zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych.(inż)
Autor: - 2010,


Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej. (inż)
Autor: - 2010,
Autor: - 2010,


Porównanie technologi zabezpieczeń w sieciach bezprzewodowych.(inż)
Autor: - 2010,


Interfejs WWW do biblioteki Infosel++ (inż)
Autor: - 2010,


Wyodrębnianie cech z dokumentów tekstowych dla problemów klasyfikacji dokumentów.(mgr)
Autor: - 2010,


System obsługi biblioteki Infosel++ z wykorzystaniem technologii internetowych.(mgr)
Autor: - 2010,


Porównanie algorytmów dyskretyzacji cech jako proces wstępnego przetwarzania danych w problemach inteligencji obliczeniowej.(inż.)
Autor: -2010,


Wirtualizacja aplikacji. Techniki i technologie.(mgr)
Autor: - 2011,


Wykorzystanie koncepcji “honey poot” jako źródła informacji o bezpieczeństwie sieci.(mgr)
Autor: - 2011,


Predykcja wybranych parametrów procesu stalowniczego z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej.(mgr)
Autor: - 2011,


Bezpieczeństwo sieciowe centrów obliczeniowych.(mgr)
Autor: - 2011,


System kodowania informacji w obrazie cyfrowym.
Autor: - 2011,


System rejestracji zdarzeń w magistrali sterującej z wykorzystaniem procesora o niskim poborze mocy z możliwością zdalnej konfiguracji.(mgr)
Autor: - 2012,


Wpływ metod wstępnego przetwarzania danych, na jakość predykcji aktywności tlenu w piecu EAF z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej. (mgr).
Autor: - 2012


Bezpieczeństwo i walidacja danych w ASP.Net. (mgr).
Autor: - 2012


Porównanie różnych koncepcji optycznego dalmierza laserowego. (mgr)
Autor: - 2012


Dodatek do oprogramowania LibreOffice umożliwiający zdalny i automatyczny import i eksport danych.(inż)
Autor: - 2013


Dodatek do oprogramowania Ms Excel umożliwiający zdalny i automatyczny import i eksport danych.(inż)
Autor: - 2013


System automatycznego sterowania klastrem obliczenioweym (inż)
Autor: - 2013
Autor: - 2013


Mobilna gry 2D dla systemu Android.(inż)
Autor: - 2013


Wyszukiwarka Wikipedii bazująca na bibliotece Apache Lucene. (inż)
Autor: - 2013


Moduł wyszukiwania i grupowania dokumentów tekstowych.(inż)
Autor: - 2013


Obliczena rozproszone z wykorzystaniem biblioteki IBIS. (inż)
Autor: - 2013


Porównanie technologii modularyzacji aplikacji w środowisku Java. (mgr)
Autor: - 2013


Porównanie metod dostępu do danych w środowisku Java. (mgr)
Autor: - 2013


Automatyczne generowanie animacji poprzez morfizm losowych obiektów graficznych do określonych struktur. (mgr)
Autor: - 2013


Narzędzie do analizy ruchu na stronie WWW w języku Java. (inż)
Autor: - 2014


Okienkowa fabularna gra tekstowa w języku Java.(inż)
Autor: – 2014


Porównanie technologii tworzenia usług sieciowych w języku Java (mgr)
Autor: - 2014


System antyplagiatowy (mgr)
Autor: - 2014


Wykorzystanie programowania rozproszonego do zwiększenia skalowalności metod inteligencji obliczeniowej. (mgr)
Autor: - 2014


Instalacja i konfiguracja klastra Apache Hadoop. (inż)
Autor: - 2015


Wykorzystanie algorytmów rojowych do rozwiązania problemu komiwojażera. (inż)
Autor: - 2015


Porównanie technologii tworzenia interfejsów graficznych dla platformy Java. (mgr)
Autor: - 2015


Zastosowanie obliczeń rozproszonych w zagadnieniach inteligencji obliczeniowej. (mgr)
Autor: - 2015


Optymalizacja parametrów garbage collectora środowiska JVM w systemach o dużych wymaganiach pamięci. (mgr)
Autor: - 2015


Porównanie technologii obliczeń rozproszonych dla technologii Java. (mgr)
Autor: - 2015


Porównanie technologii integracji różnych platform programistycznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii Java i .Net. (mgr)
Autor: - 2015


Integracja Java Z Ms Excel. (inż)
Autor: - 2016


Rozszerzenie funkcjonalności Środowiska RapidMiner o metody skalowania wymiarowego z wykorzystaniem języka Java. (inż)
Autor: - 2016


Implementacja i porównanie algorytmów grupowania danych. (mgr)
Autor: - 2016


Implementacja i porównanie algorytmów poszukiwania k-Najbliższych sąsiadów w zastosowaniu do problemów inteligencji obliczeniowej (mgr)
Autor: - 2016


Systemy oceny sentymentu dla danych z portali społecznościowych. (inż)
Autor: - 2017


Instalacja i konfiguracja systemu Hadoop. (inż)
Autor: - 2017


Model informatyczny i biznesowy portalu internetowego do analizy sentymentu informacji pochodzących z mediów społecznościowych. (inż)
Autor: - 2017


Meta-uczenie z wykorzystaniem miar kompresji danych. (mgr)
Autor: - 2017


Optymalizacja procesu wymiany danych urządzenia typu DataLoger. (mgr)
Autor: - 2017


Zwiększenie skalowalności metod selekcji instancji w zastosowaniu do analizy dużych zbiorów danych. (mgr)
Autor: - 2018

2010/03/18 15:47
nauka/projekty/student_projects.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)