User Tools

Site Tools


Sidebar


Menunotatki:ci:rules

Rules (pl)

Systemy regułowe/Rules Based Systems

Systemy regułowe w metodach inteligencji obliczeniowej jest to zbiór metod oraz algorytmów, które pozwalają na reprezentację zdobytej wiedzy w postaci reguł

Jeżeli warunek to konkluzja

Taki zapis ma istotną cechę gdyż pozwala na zrozumienie sposobu działania i podejmowania decyzji przez system.

Spośród różnych form reprezentacji wiedzy można wyróżnić:

  • klasyczne, w których warunek jak i implikacja są liczbami binarnymi {0,1}
  • systemy w których warunek jak i implikacja przyjmują dowolną wartość z przedziału [0,1]
  • reguły, których warunek jak i implikacja również należą do liczb z przedziału [0,1] oraz bazują na podobieństwie badanych elementów do wzorców

Reguły bazujące na prototypach/Prototype Based Rules

Reguły prototypowe bazują, jak sama nazwa na to wskazuje na prototypach, czyli na wzorcach. Wzorcem jednak może być dowolny element. Może to być liczba, wektor, funkcja, lub też rodzina funkcji. Innymi słowy postać wzorca jest dowolna, musi ona jednak pozwalać na dokonanie porównania, na analizę podobieństwa pomiędzy dwoma elementami.

W przypadku reguły prototypowych można wyznaczyć dwa podstawowe typy reguł

  • reguły typu najbliższego sąsiada - gdzie analizowane jest wzajemne położenie wzorców pomiędzy sobą, a warunek może być sprowadzony do np. znalezienia najbardziej podobnego wzorca

if S(P1,X)>S(P2,X) then C1 else C2

gdzie P1 oraz P2 to dwa wzorce do których porównywany jest przypadek X, zaś C1 oraz C2 to odpowiednie odpowiedzi systemu. S(.,.) jest funkcją podobieństwa zdefiniowaną pomiędzy dwoma elementami

  • reguły progowe - gdzie analizowane jest spełnienie podobieństwa w określonym stopniu:

if S(P1,X)<a then C1 else C2

gdzie a jest wartością progu, wówczas w takim systemie jeśli podobieństwo pomiędzy wzorcem P1 a X jest większe niż próg a następuje spełnienie reguły. W systemach tych mogą występować konflikty typu - kilka reguł jednocześnie jest spełnionych. Dlatego też w praktyce najczęściej stosuje się reprezentację wiedzy w postaci drzew decyzji bądź uporządkowanej listy reguł, gdzie reguła występująca jako pierwsza ma priorytet w stosunku do kolejnych reguł.

  • Eleanor Rosch - Work on categorization, in particular her prototype theory. A professor of psychology at the University of California, Berkeley, specializing in cognitive psychology. Her prototype theory, has profoundly influenced the field of cognitive psychology.

Systemy reguł twardych/Crisp rules

Drzewa Decyzji/Decision Trees

notatki/ci/rules.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)