User Tools

Site Tools


notatki:ci:rules

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
notatki:ci:rules [2010/03/18 15:47]
127.0.0.1 external edit
notatki:ci:rules [2019/03/21 13:06] (current)
Line 28: Line 28:
 gdzie //a// jest wartością progu, wówczas w takim systemie jeśli podobieństwo pomiędzy wzorcem **P1** a **X** jest większe niż próg //a// następuje spełnienie reguły. W systemach tych mogą występować konflikty typu - kilka reguł jednocześnie jest spełnionych. Dlatego też w praktyce najczęściej stosuje się reprezentację wiedzy w postaci drzew decyzji bądź uporządkowanej listy reguł, gdzie reguła występująca jako pierwsza ma priorytet w stosunku do kolejnych reguł. gdzie //a// jest wartością progu, wówczas w takim systemie jeśli podobieństwo pomiędzy wzorcem **P1** a **X** jest większe niż próg //a// następuje spełnienie reguły. W systemach tych mogą występować konflikty typu - kilka reguł jednocześnie jest spełnionych. Dlatego też w praktyce najczęściej stosuje się reprezentację wiedzy w postaci drzew decyzji bądź uporządkowanej listy reguł, gdzie reguła występująca jako pierwsza ma priorytet w stosunku do kolejnych reguł.
  
 +===== Cognitive related staff =====
 +  * Eleanor Rosch - Work on categorization,​ in particular her prototype theory. A professor of psychology at the University of California, Berkeley, specializing in cognitive psychology. ​ Her prototype theory, has profoundly influenced the field of cognitive psychology. ​
 +    * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Prototype_theory|Prototype theory (Wiki)]] - short description of E. Rosch prototype theory
 ====== Systemy reguł twardych/​Crisp rules ====== ====== Systemy reguł twardych/​Crisp rules ======
  
notatki/ci/rules.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)