User Tools

Site Tools


notatki:informatyka:linux

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
notatki:informatyka:linux [2010/03/18 15:47]
127.0.0.1 external edit
notatki:informatyka:linux [2019/03/21 13:06] (current)
Line 5: Line 5:
  
 ===== Zarządzanie procesami ===== ===== Zarządzanie procesami =====
-^Polecenie ​  ​^Najpopularniejsze Przełączniki ​ ^Opis   ^ +^Polecenie ^Najpopularniejsze ​\\ Przełączniki ^Opis ​  ^ 
-|bg     ​| | Wrzucenie procesu w tło | +|bg     | Wrzucenie procesu w tło | 
-|fg     ​| | Przywrócenie procesu z tła | +|fg     | Przywrócenie procesu z tła | 
-|ctrl+Z | | Wrzucenie aktualnego działającego w terminalu procesu w tło i uśpienie go | +|ctrl+Z ​ | Wrzucenie aktualnego działającego w terminalu procesu w tło i uśpienie go | 
-|top    | | Wyświetlenie listy działających procesów w sposób dynamiczny | +|top     | Wyświetlenie listy działających procesów w sposób dynamiczny | 
-|ps     ​| | Wyświetlenie listy działających procesów | +|ps     | Wyświetlenie listy działających procesów | 
-      ​| a | pełna lisa procesów również innych użykowników | +      | a  | pełna lisa procesów również innych użykowników | 
-      ​| x | lista procesów bez obługującego je terminala | +      | x  | lista procesów bez obługującego je terminala | 
-      ​| U user | Lista procesów danego użytkownika | +      | U user  | Lista procesów danego użytkownika | 
-      ​| e | podaje nazwę użytkownika procesu | +      | e  | podaje nazwę użytkownika procesu | 
-|kill   ​| | usunięcie procesu (zabicie procesu) | +|kill   | usunięcie procesu (zabicie procesu) | 
-|renice # PID | | określenie priorytetu polecenia gdzie # to wartość prioryt.|+|renice # PID  | określenie priorytetu polecenia gdzie # to wartość prioryt.|
  
  
Line 24: Line 24:
  
 ===== Obsługa uprawnień ===== ===== Obsługa uprawnień =====
-^Polecenie ​  ​^Najpopularniejsze// Przełączniki ​ ^Opis   ^ +^Polecenie ​  ​^Najpopularniejsze ​\\ Przełączniki ​ ^Opis   ^ 
-|chmod ​    ​| | zmiana uprawnień | +|chmod ​      ​ | zmiana uprawnień | 
-|chown ​    ​| | zmiana właściciela| +|chown ​      ​ | zmiana właściciela| 
-|chgrp ​    ​| | zmiana grupy |+|chgrp ​      ​ | zmiana grupy |
  
  
 ===== Przeglądanie dysku ===== ===== Przeglądanie dysku =====
-^Polecenie ​  ​^Najpopularniejsze Przełączniki ​ ^Opis   ^ +^Polecenie ​  ​^Najpopularniejsze ​\\ Przełączniki ​ ^Opis   ^ 
-|ls     ​| | Wyświetlenie zawartości katalogu | +|ls     | Wyświetlenie zawartości katalogu | 
-      ​| a | wyświetla wszystko nawet wpisy zaczynające się na "​."​ | +    | a   | wyświetla wszystko nawet wpisy zaczynające się na "​."​ | 
-      ​| l | format długiej listy (szczegółowe informacje) | +    | l   | format długiej listy (szczegółowe informacje) | 
-      ​| h | przy przełączniku l pomaga wyświetlić rozmiar pliku w przyjaznej formir | +    | h   | przy przełączniku l pomaga wyświetlić rozmiar pliku w przyjaznej formir | 
-      ​| R | wyświetla rekursywnie zawartości katalogów | +      | R   | wyświetla rekursywnie zawartości katalogów | 
-| cd    | | zmiana katalogu | +| cd     | zmiana katalogu | 
-| cp    | | kopiowanie pliku | +| cp     | kopiowanie pliku | 
-| rm    | | kasowanie pliku | +| rm     | kasowanie pliku | 
-| mv    | | przesunięcie pliku | +| mv     | przesunięcie pliku | 
-| mkdir | | stworzenie katalogu |+| mkdir |   | stworzenie katalogu |
  
  
Line 47: Line 47:
  
 ===== Inne ===== ===== Inne =====
-^Polecenie ​  ​^Najpopularniejsze Przełączniki ​ ^Opis   ^ +^Polecenie^Najpopularniejsze Przełączniki ​ ^Opis   ^ 
-|wc     ​| | zliczanie liczby lini i znaków w pliku | +|wc        | zliczanie liczby lini i znaków w pliku | 
-|screen | | uruchomienie wirtualnego ekranu (procesy uruchomione w screenie automatycznie działają też po przerwaniu sesji)| +|screen ​   | uruchomienie wirtualnego ekranu (procesy uruchomione w \\ screenie automatycznie działają też po przerwaniu sesji)| 
-| |ctrl+a+d| opuszczenie screena i pozostawienie go w tle| + ​  ​|ctrl+a+d ​ | opuszczenie screena i pozostawienie go w tle| 
-| | -ls | wylistowanie wszystkich screenów uruchomionych i działających w tle | +  | -ls   | wylistowanie wszystkich screenów uruchomionych i działających w tle | 
-| | -r nr | przywrócenie screena o określonym numerze (nr) na pierwszy plan |+  | -r nr   | przywrócenie screena o określonym numerze (nr) na pierwszy plan |
  
  
notatki/informatyka/linux.txt · Last modified: 2019/03/21 13:06 (external edit)